9. ฉบับที่ 2/2547 (สบ) เรื่อง แจ้งข้อมูลสิทธิบัตรไทยของยาใหม่

วันที่ลงนาม 18 ส.ค 2548