5. ฉบับที่ 1/2547 (สบ) เรื่อง แจ้งข้อมูลสิทธิบัตรไทยของยาใหม่

วันที่ลงนาม 28 ม.ค 2547