35. กำหนดแบบคำขอแบบหนังสือรับรองและเอกสารอื่น ๆเพื่อใช้ในการดำเนินงานในการพิจารณารับรองมาตรฐานสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ

วันที่ลงนาม 19 มิ.ย. 2560​