2. กำหนดระยะเวลาผ่อนผันการแก้ไข /ส่งเอกสารเพิ่มเติมสำหรับการขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่และยาชีววัตถุ

วันที่ลงนาม ​17 ก.ค 2546