12. ฉบับที่ 1/2549 (สบ) เรื่อง แจ้งข้อมูลสิทธิบัตรไทยของยาใหม่

วันที่ลงนาม 31 ก.ค 2549