1. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินคำขอขึ้นทะเบียน / คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตำรับยาใหม่และยาชีววัตถุใหม่ในส่วนของข้อมูลด้านคลินิก

วันที่ลงนาม 16 ก.ค 2546