2. การแจ้งเภสัชกรผู้เข้าปฏิบัติหน้าที่แทนผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ ขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2541

วันที่ลงนาม 14 ม.ค 2541