1. การแจ้งเภสัชกรผู้เข้าปฏิบัติหน้าที่แทนผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ ขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2550​

วันที่ลงนาม 28 ก.ย 2550