พระราชบัญญัติยา (พรบ.ยา)

พระราชญัญญัติยา พ.ศ. 2510 (ฉบับปรับปรุงล่าสุด) จากเว็ปไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา