3. บัญชีรายชื่อยาที่นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนด (น.ย.4)