2. รายงานการขายยาตามที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากำหนด (ขย.13)