คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนที่ อย. ยอมรับ

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนที่ อย. ยอมรับ