การทบทวนทะเบียนตำรับยา

การทบทวนทะเบียนตำรับยา

Acepromazine

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คำสั่งแก้ไขทะเบียนตำรับยาสำหรับสัตว์ที่มี Acepromazine เป็นส่วนประกอบ ประกาศคำเตือนของยา Acepromazine ประกาศเป็นประเภทยาควบคุมพิเศษ

Acetphenolisatin

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คำสั่งเพิกถอนทะเบียนตำรับยาเดี่ยว Acetphenolisatin ชนิดรับประทาน

Amidopyrine

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คำสั่งแก้ไขทะเบียนที่มี Amidopyrine หรือ Aminophenazone เป็นส่วนประกอบ

Amikacin

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คำสั่งแก้ไขทะเบียนตำรับยาวัณโรค ประกาศคำเตือนของยากลุ่ม Aminoglycosides ประกาศเป็นประเภทยาควบคุมพิเศษ

Aminaptine

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คำสั่งเพิกถอนทะเบียนตำรับยาที่มี Aminaptine เป็นส่วนประกอบ

Aspirin

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คำสั่งแก้ไขทะเบียนตำรับยาที่มี Aspirin เป็นส่วนประกอบ ฉบับที่ 1 คำสั่งแก้ไขทะเบียนตำรับยาที่มี Aspirin เป็นส่วนประกอบ ฉบับที่ 2 ประกาศคำเตือนของยา Aspirin ประกาศเป็นประเภทยาควบคุมพิเศษ ประกาศเป็นประเภทยาอันตราย

Astemizole

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คำสั่งเพิกถอนทะเบียนตำรับยาที่มี Astemizole เป็นส่วนประกอบ

Bacitracin

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คำสั่งแก้ไขทะเบียนตำรับยาอมที่มีส่วนประกอบของยาอมที่มีส่วนประกอบของยานีโอมัยซิน (Neomycin) แบซิเทรซิน (Bacitracin) หรือไทโรทริซิน (Tyrothricin) คำสั่งเพิกถอนทะเบียนตำรับยาที่ไม่ได้แก้ไขทะเบียนตามคำสั่งฯ

Bedaquiline

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คำสั่งแก้ไขทะเบียนตำรับยาวัณโรค ประกาศเป็นประเภทยาควบคุมพิเศษ

Benoxaprofen

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คำสั่งเพิกถอนทะเบียนตำรับยาที่มี Benoxaprofen เป็นส่วนประกอบ