ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

​20. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการผลิตยา การนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งตำรับยาที่มียาจำพวกลดอาการอักเสบ (Anti-Inflammatory) หรือ ยาจำพวกระงับปวด (Analgesics) หรือ ยาจำพวกลดไข้ (Antipyretics) ผสมกับ ยาจำพวกคอร์ติโคสเตอร์รอยด์ (Corticosteroids) ที่มีความมุ่งหมายสำหรับใช้รับประทาน