แบบตรวจสอบความครบถ้วน คำขอพิจารณารายงานการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์ (Bioequivalence report)