คำแนะนำในการจัดทำโครงร่างการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์

รายการ
คำแนะนำในการจัดทำโครงร่างการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์ Instruction for the In Vivo Bioequivalence Study Protocol DevelopmentDownloadOpenPDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การศึกษาเพื่อพิสูจน์ความเท่าเทียมของผลการรักษาของผลิตภัณฑ์ยาที่ใช้เฉพาะที่ และ ออกฤทธิ์ เฉพาะที่ (locally applied, locally acting products)DownloadOpenPDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำแนะนำในการจัดทำโครงร่างการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์Download OpenPDF