การศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence Study)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ประกาศสำนักยานักยา

หนังสือเวียน

อื่น ๆ