การรับฟังความคิดเห็น

ด้วยพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒  มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นมา โดยได้มีการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติยาใหม่ ซึ่งต้องมีการออกกฎกระทรวงเพื่อกำหนดค่าธรรมเนียมต่อไป นั้น

กองยา จึงขอเชิญผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความเห็นต่อร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….)  ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ (กำหนดค่าธรรมเนียม)  ได้ทาง https://forms.gle/aB7UfwXKNvrqCkvL6 หรือ ทาง QRCODE ตั้งแต่วันที่ ๑๖ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เอกสารแนบ
(ร่าง) กฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ออกตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐

กองยาขอเรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดเอกสารหรือหลักฐานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตำรับยาชีววัตถุ

โปรดส่งความคิดเห็นมายังกลุ่มกำหนดมาตรฐาน กองยา หรือ ทาง e-mail: druglaw@fda.moph.go.th ขยายระยะเวลาการรับฟังจนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2564

เอกสารแนบ

(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดเอกสารหรือหลักฐานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตำรับยาชีววัตถุ (ดาวน์โหลดร่างประกาศฯ)

กองยาขอเรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) กฎกระทรวง การขึ้นทะเบียนตำรับยา การแก้ไขเปลี่ยนแปลง และการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา พ.ศ. ….  

โปรดส่งความคิดเห็นมายังกลุ่มกำหนดมาตรฐาน กองยา ผ่านแบบแสดงความคิดเห็นหรือทาง e-mail: druglaw@fda.moph.go.th ขยายระยะเวลาการรับฟังจนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2564

เอกสารแนบ

1. (ร่าง) กฎกระทรวง การขึ้นทะเบียนตำรับยา การแก้ไขเปลี่ยนแปลง และการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา พ.ศ. …. (ดาวน์โหลดกฎกระทรวงฯ )

2. กฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง 3 ฉบับดังนี้

2.1 (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กําหนดเอกสารหรือหลักฐานการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน (ดาวน์โหลดร่างประกาศฯ )

2.2(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน (ดาวน์โหลดร่างประกาศฯ )

2.3 (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดเอกสารหรือหลักฐานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน (ดาวน์โหลดร่างประกาศฯ )

3. แบบรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) กฎกระทรวง การขึ้นทะเบียนตำรับยา การแก้ไขเปลี่ยนแปลง และการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา พ.ศ. …  (ดาวน์โหลด)

แบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงฯ ทาง https://forms.gle/1ps7KCNWVW3XxK5D7 หรือ แสกน QR code