ค้นหาข้อมูลยา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ และทิศทางการพัฒนาในอนาคต และ การจัดทำหลักฐานเชิงประจักษ์ของยา

สถานที่: 
ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ และทิศทางการพัฒนาในอนาคต
และการจัดทำหลักฐานเชิงประจักษ์ของยา
เมื่อวันที่ 8 - 9 กันยายน 2555
ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

เมื่อวันที่ 8 – 9 กันยายน 2555 ที่ผ่านมาคณะอนุกรรมพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสรุปผลการดำเนินงานพัฒนา
บัญชียาหลักแห่งชาติ และทิศทางการพัฒนาในอนาคต และ การจัดทำหลักฐานเชิงประจักษ์ของยา ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
โดยมี นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ เป็นประธานในงาน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมนั้นนอกจากคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ และคณะทำงานภายใต้
คณะอนุกรรมการฯ แล้ว ยังได้เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่างๆ เช่น ผู้ใช้บัญชีฯ อันได้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล ในชุมชน ราชวิทยาลัย/
สมาคม/ชมรมต่างๆ หน่วยงานภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน รวมทั้งสิ้น 70 คน  มาให้ความเห็นเพิ่มเติมในกระบวนการพิจารณาบัญชียาหลักแห่งชาติ
ก่อนนำข้อสรุปที่ได้ไปจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติต่อไป

ภาพบรรยากาศ