ค้นหาข้อมูลยา

การประชุมรับฟังความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559

สถานที่: 
ณ โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
วันและเวลา: 
Fri, 2012-03-23 08:30

การประชุมรับฟังความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.2555 – 2559
ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) โครงการประชุมรับฟังความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559
                     (2)  กำหนดการ แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม                   
                     (3)  แบบสอบถามความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.2555 –2559                         
                     (4)  ร่างแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.2555 –2559

ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 2, 3 และ 4 จากไฟล์ที่อยู่ด้านล่างนี้ และโปรดส่งแบบสอบถามความคิดเห็นต่อร่างแผนฯ
สิ่งที่ส่งมาด้วย (3) กลับมายังสำนักยา หรือทาง E-mail : nlem.center1@gmail.com ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2555         

ดาวน์โหลดเอกสาร
1. กำหนดการ 02_schedule.pdf
2. แบบสอบถามความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.2555 –2559 enclosed_with_3.zip
3. ร่างแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.2555 –2559 enclosed_with_4.zip