ค้นหาข้อมูลยา

คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ

คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2558

ประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้:

นายพิพัฒน์  ยิ่งเสรี ที่ปรึกษา
นายสุชัย  เจริญรัตนกุล ที่ปรึกษา
นายวิษณุ  ธรรมลิขิตกุล ประธานอนุกรรมการ
เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือผู้แทน อนุกรรมการ
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม หรือผู้แทน อนุกรรมการ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง หรือผู้แทน อนุกรรมการ
อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หรือผู้แทน อนุกรรมการ
ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย  หรือผู้แทน อนุกรรมการ
ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย หรือผู้แทน         อนุกรรมการ
นายกสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล หรือผู้แทน อนุกรรมการ
รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาที่ได้รับมอบหมาย  อนุกรรมการ
นางวันดี  โภคะกุล  อนุกรรมการ
นางสาวสาวิตรี เมาฬีกุลไพโรจน์ อนุกรรมการ
นายพงษ์พิสุทธิ์  จงอุดมสุข อนุกรรมการ
นายยศ  ตีระวัฒนานนท์  อนุกรรมการ
นางสาวรพีสุภา หวังเจริญรุ่ง อนุกรรมการ
นายสัมฤทธิ์  ศรีธำรงสวัสดิ์ อนุกรรมการ
นายกิตติศักดิ์  กุลวิชิต อนุกรรมการ
นางสาวภิญโญ รัตนาอัมพวัลย์ อนุกรรมการ
นางธีรลักษณ์  สุทธเสถียร อนุกรรมการ
นางสายชล  ศรทัตต์ อนุกรรมการ
นางสาวยุพิน ลาวัณย์ประเสริฐ อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักยา หรือผู้แทน อนุกรรมการและเลขานุการ
เภสัชกรที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เภสัชกรที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2552 - 2555

ประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้:

นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ประธาน
เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือผู้แทน อนุกรรมการ
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม หรือผู้แทน อนุกรรมการ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง หรือผู้แทน อนุกรรมการ
อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หรือผู้แทน อนุกรรมการ
ประธานมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา หรือผู้แทน อนุกรรมการ
รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ที่ได้รับมอบหมาย อนุกรรมการ
นายวิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร อนุกรรมการ
พลตำรวจตรีสุทัตต์ จารุดิลก อนุกรรมการ
นายประมวล วีรุตมเสน อนุกรรมการ
นายวิษณุ ธรรมลิขิตกุล อนุกรรมการ
นางสาวสยมพร ศิรินาวิน อนุกรรมการ
นางวันดี โภคะกุล อนุกรรมการ
นายเกษม ตันติผลาชีวะ อนุกรรมการ
นายวิทยา ศรีดามา อนุกรรมการ
นางสาวสาวิตรี เมาฬีกุลไพโรจน์ อนุกรรมการ
นายเกรียง ตั้งสง่า อนุกรรมการ
นายธีรวัฒน์ เหมะจุฑา อนุกรรมการ
นายเทียม อังสาชน อนุกรรมการ
นายเกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ อนุกรรมการ
นายวิพิน กาญจนการุณ อนุกรรมการ
นายวิทยา กุลสมบูรณ์ อนุกรรมการ
นายยศ ตีระวัฒนานนท์ อนุกรรมการ
นางสายชล ศรทัตต์ อนุกรรมการ
นางสาวยุพิน ลาวัณย์ประเสริฐ อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการกองควบคุมยา อนุกรรมการ
เภสัชกรที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เภสัชกรที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ