ค้นหาข้อมูลยา

เหตุใดไม่มียา Sodium chloride irrigation solution ปรากฏในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2547

เหตุใดไม่มียา Sodium chloride irrigationsolution ปรากฏในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2547

รายละเอียดของคำตอบ: 

Irrigationsolu tions ตาม British Pharmacopoeia หมายถึง ยาปราศจากเชื้อชนิด aqueous large volume preparations ที่มีข้อบ่งใช้สำ หรับชะล้างแผล ผิวหนัง และ body cavities ซึ่งเตรียมเป็นสารละลาย isotonic ที่ใช้ครั้งเดียว (single-dose) 1 ตัวอย่างของยาเหล่านี้ เช่น Sodium chloride irrigation solution, Glucose irrigation solution, Chlorhexidine irrigation solution เป็นต้น

ความหมายของ Sodium chloride sterile solutionในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.. 2547

  • Sodium chloride irrigation solution (ตามU.S. Pharmcacopeia & National Formulary) 2 ระบุว่าเป็น sodium chloride injection ที่ไม่มียาต้านจุลชีพ (antimicrobial agents) ผสมเพื่อกันเสีย สามารถเตรียม irrigation solution โดยละลายสารตัวยาสำคัญใน Water for injection3 และบรรจุในขวดพลาสติก หรือแก้วชนิด Type I และ Type II บนฉลากมีข้อความระบุชัดเจนว่าไม่ใช้สำ หรับฉีดเข้าหลอดเลือด การควบคุมมาตรฐานยาต้องมีการทดสอบ Sterility และ bacterial endotoxins เช่นเดียวกับ sodium chloride for injection
  • Sodium chloride sterile solution ในบัญชียาหลักแห่งชาติ หมายถึง สารละลาย sodium chlorideปราศจากเชื้อทุกชนิดทุกความแรง เช่น Intravenous preparation และ aqueous large volume preparations for irrigation เหล่านี้เป็นต้น
  • ดังนั้น ยา sodium chloride sterile solution ในบัญชียาหลักแห่งชาติ จึงมีความหมายที่กว้าง และครอบคลุม sodium chloride irrigation solution ไว้ด้วยแล้ว

สรุป

  • Sodium chloride irrigation solution เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2547 โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของยา sodium chloride sterile solution