ค้นหาข้อมูลยา

นํ้ายาล้างไตชนิด Hemodialysis solution

 

เหตุผลที่ไม่บรรจุ Hemodialysis solutions ไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ

รายละเอียดของคำตอบ: 

คณะอนุกรรมการ ฯ ไม่เลือก hemodialysis solutionไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2547 เนื่องจาก ไม่จัดเป็นยา

หลักฐานประกอบการพิจารณา

  • “ยา” ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มีความหมายดังนี้
  1. วัตถุที่รับรองไว้ในตำ รายาที่รัฐมนตรีประกาศ
  2. วัตถุที่มุ่งหมายสำ หรับใช้ในการวินิจฉัย บำ บัดบรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค หรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์
  3. วัตถุที่เป็นเภสัชเคมีภัณฑ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำ เร็จรูป หรือ
  4. วัตถุที่มุ่งหมายสำ หรับให้เกิดผลแก่สุขภาพโครงสร้างหรือการกระทำ หน้าที่ใดๆ ของร่างกายมนุษย์หรือสัตว์…..”
  • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยคณะทำงานพิจารณาจัดประเภทผลิตภัณฑ์ในกรณีที่มีปัญหาในการวินิจฉัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2546 วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ได้พิจารณาปัญหาการจัดประเภทของผลิตภัณฑ์ hemodialysis solutionสรุปดังนี้ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำ หรับผู้ป่วยที่ต้องฟอกของเสียออกจากเลือด ทำ งานโดยใช้เครื่องฟอกไตเทียมซึ่งมีการแลกเปลี่ยนนํ้าและสารนํ้าต่างๆ กับเลือดของผู้ป่วย โดยไม่ปนกับเลือดของผู้ป่วยโดยตรงจะแยกออกจากกันด้วยแผ่น semipermeable membraneและนํ้ายาไม่ได้ผ่านสู่ร่างกายของผู้ฟอกไตนั้น ที่ประชุมเห็นว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่กระทำ ต่อร่างกายโดยตรง จึงมีมติจัดผลิตภัณฑ์นี้เป็นเครื่องมือแพทย์ และมอบหมายกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ดำ เนินการต่อไป