ค้นหาข้อมูลยา

เหตุผลในการบรรจุ Whole blood and blood products ไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ แม้ไม่มีทะเบียนตำรับยา

 

ยากลุ่ม Whole blood and blood products

รายละเอียดของคำตอบ: 

“ยา” ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มีความหมายดังนี้

  1. วัตถุที่รับรองไว้ในตำรายาที่รัฐมนตรีประกาศ
  2. วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการวินิจฉัย บำบัดบรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค หรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์

     

    วัตถุที่เป็นเภสัชเคมีภัณฑ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป หรือ

     

    วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพโครงสร้างหรือการกระทำหน้าที่ใดๆ ของร่างกายมนุษย์หรือสัตว์…..”