ค้นหาข้อมูลยา

ความหมายของ Diltiazem HCl slow release cap/tab (เฉพาะ 90 , 120 mg) (ไม่รวม ชนิด controlled release) ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2547

 

ความหมายของ Diltiazem HCl slowrelease cap/tab (เฉพาะ 90 , 120 mg) (ไม่รวม ชนิด controlled release) ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2547

รายละเอียดของคำตอบ: 

ตาม The Pharmaceutical codex1 ได้กล่าวไว้ว่า Modified-release drug delivery system เป็นรูปแบบการบริหารยาชนิดหนึ่ง ซึ่งเตรียมโดยการใช้สารเคมีหรือใช้กระบวนการผลิตที่ออกแบบเฉพาะ เพื่อเปลี่ยนแปลงอัตราการปลดปล่อยของตัวยาในร่างกาย หรือเปลี่ยนแปลงตำ แหน่งการออกฤทธิ์ของยาในร่างกาย