ค้นหาข้อมูลยา

เหตุใดRabies vaccine และยาในกลุ่ม Sera and Immunoglobulinจึงไม่บรรจุอยู่ในบัญชียาหลัก

Rabies vaccine และยาในกลุ่ม Sera and Immunoglobulin

เหตุผลที่ยังไม่ได้บรรจุไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติพ.ศ. 2547

รายละเอียดของคำตอบ: 

ยา rabies vaccine และยาในกลุ่ม sera andimmunoglobulins ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาคัดเลือกยาในรอบการพิจารณาคัดเลือกยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ในปี พ.ศ.2547 ยาดังกล่าวจึงไม่ปรากฏอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2547