ค้นหาข้อมูลยา

คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยา สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยา สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ พ.ศ. 2556 - 2558

ประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้:

นพ.ยุทธนา แสงสุดา
โรงพยาบาลราชวิถี
ประธาน
รศ.พญ.ภาวนา ภูสุวรรณ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รองประธาน
พญ.วันดี โภคะกุล ผู้ทำงาน
รศ.นพ.ธวัชชัย ชัยวัฒนรัตน์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทำงาน
ผศ.พญ.ชนิกา ศรีธรา
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผู้ทำงาน
รศ.พญ.ชนิสา โชติพานิช
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ผู้ทำงาน
รศ.พญ.มลฤดี เอกมหาชัย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ทำงาน
ภญ.ไขนภา รัตนรุจิกร
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
ผู้ทำงาน
เภสัชกรที่สำนักยามอบหมาย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและเลขานุการ
เภสัชกรที่สำนักยามอบหมาย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
 

 

คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยา สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์และรังสีวินิจฉัย พ.ศ. 2553-2555

ประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้:

รศ.พญ.สมใจ  หวังศุภชาติ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประธาน
พญ.วันดี  โภคะกุล
โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์
ผู้ทำงาน
ศ.นพ.สุทธิศักดิ์  สุทธิพงษ์ชัย
คณะแพทยศาสตร์  ศิริราชพยาบาล
ผู้ทำงาน
พ.อ.ธรรม์พงษ์ รังสิภัทร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ผู้ทำงาน
นพ.ยุทธนา  แสงสุดา
โรงพยาบาลราชวิถี
ผู้ทำงาน
รศ.พญ.ภาวนา  ภูสุวรรณ
คณะแพทยศาสตร์  ศิริราชพยาบาล
ผู้ทำงาน
รศ.พญ.อัญชลี  ชูโรจน์
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ผู้ทำงาน
รศ.นพ.ธวัชชัย  ชัยวัฒนรัตน์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทำงาน
รศ.พญ.มลฤดี  เอกมหาชัย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ทำงาน
ผศ.พญ.ชนิกา  ศรีธรา
คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผู้ทำงาน
ผศ.พญ.จันทิมา  เอื้อตรงจิตต์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ทำงาน
ผศ.นพ.ปกรณ์  เจียระคงมั่น
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผู้ทำงาน
รศ.พญ.ชนิสา  โชติพานิช
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ผู้ทำงาน
พญ.พรสรวง  สังข์ศรี
โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
ผู้ทำงาน
ภญ.ไขนภา  รัตนรุจิกร
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
ผู้ทำงาน
ภก.นิพัทธ์  สุขแสนสำราญ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและเลขานุการ
เภสัชกรที่กองควบคุมมอบหมาย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ