ค้นหาข้อมูลยา

คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยา สาขาอาชีวเวชศาสตร์และพิษวิทยา

คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยา สาขาอาชีวเวชศาสตร์และพิษวิทยา พ.ศ. 2556 - 2558

ประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้:

รศ.นพ.ศุภชัย รัตนมณีฉัตร
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ประธาน
ผศ.นพ.สัมมน โฉมฉาย
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รองประธาน
นายกสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล หรือผู้แทน ผู้ทำงาน
รศ.นพ.วินัย วนานุกูล
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผู้ทำงาน
รศ.พญ.สุดา วรรณประสาท
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ทำงาน
ผศ.นพ.สุชัย สุเทพารักษ์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทำงาน
รศ.นพ.โยธิน เบญจวัง
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
ผู้ทำงาน
ผศ.พญ.พิชญา พรรคทองสุข
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ทำงาน
นพ.อดุลย์ บัณฑุกุล
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ผู้ทำงาน
พญ.ธัญจิรา จิรนันท์กาญจน์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผู้ทำงาน
ภญ.รศ.กรองทอง ยุวถาวร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ทำงาน
ภญ.วิมล อนันต์สกุลวัตน์
โรงพยาบาลศิริราช
ผู้ทำงาน
เภสัชกรที่สำนักยามอบหมาย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและเลขานุการ
เภสัชกรที่สำนักยามอบหมาย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
 

 

คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยา สาขาอาชีวเวชศาสตร์และพิษวิทยา พ.ศ. 2553-2555

ประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้:

รศ.นพ.ศุภชัย รัตนมณีฉัตร
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ประธาน
นพ.เทียม  อังสาชน
โรงพยาบาลสระบุรี
ผู้ทำงาน
ผศ.นพ.สัมมน  โฉมฉาย
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ผู้ทำงาน
รศ.นพ.วินัย  วนานุกูล
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผู้ทำงาน
รศ.พญ.สุดา  วรรณประสาท
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผู้ทำงาน
ผศ.นพ.สุชัย  สุเทพารักษ์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทำงาน
รศ.นพ.โยธิน  เบญจวัง
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
ผู้ทำงาน
ผศ.พญ.พิชญา  พรรคทองสุข
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ทำงาน
นพ.อดุลย์  บันฑุกุล
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ผู้ทำงาน
รศ.ดร.กรองทอง ยุวถาวร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ทำงาน
รศ.ดร.พาลาภ สิงหเสนี
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทำงาน
ภญ.วิมล  อนันต์สกุลวัตน์
โรงพยาบาลศิริราช
ผู้ทำงาน
ภญ.จินตนา สุนทรวิวัฒน์
โรงพยาบาลฉะเชิงเทรา
ผู้ทำงาน
ภญ.รุ่งนภา  ทรงศิริพันธุ์
โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ผู้ทำงานและเลขานุการ
ภก.ศุภชัย นาคเงิน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
ภญ.พิชญา  มาสวิมล
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ