ค้นหาข้อมูลยา

คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยา สาขาทันตกรรม

คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยา สาขาทันตกรรม พ.ศ. 2556 - 2558

ประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้:

ทพ.วัฒนา คนธิคามี ที่ปรึกษา
ผศ.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประธาน
รศ.ทพ.เชวงเกียรติ แสงศิรินาวิน
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รองประธาน
รศ.ทพญ.ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร
ที่ปรึกษาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ทำงาน
ศ.ทพญ.กอบกาญจน์ ทองประสม
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทำงาน
ทพ.ธิติ อิ่มเอิบสิน
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผู้ทำงาน
ผศ.ทพญ.ภาณุเพ็ญ สิทธิสมวงศ์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ทำงาน
พญ.ทพญ.กรรณิกา ชูเกียรติมั่น
สถาบันทันตกรรม
ผู้ทำงาน
ผศ.ทพ.ไพศาล กังวลกิจ
โรงพยาบาลชลบุรี
ผู้ทำงาน
ภญ.รศ.ดวงดาว ฉันทศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ทำงาน
ผศ.ทพญ.วรางคณา ชิดช่วงชัย
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ทำงานและเลขานุการ
เภสัชกรที่สำนักยามอบหมาย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
เภสัชกรที่สำนักยามอบหมาย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
 

 

คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยา สาขาทันตกรรม พ.ศ. 2553-2555

ประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้:

ทพ.ดร.วัฒนา  คนธิคามี ประธาน
ภก.วิพิน  กาญจนการุณ
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
ผู้ทำงาน
รศ.ทพ.เชวงเกียรติ  แสงศิรินาวิน
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ทำงาน
ผศ.นพ.ทพ.ดร.ศิริชัย  เกียรติถาวรเจริญ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ทำงาน
ทพ.ธิติ  อิ่มเอิบสิน
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผู้ทำงาน
ทพ.ศิริชัย ชูประวัติ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผู้ทำงาน
ทพ.ไพศาล  กังวลกิจ
โรงพยาบาลชลบุรี
ผู้ทำงาน
รศ.ดร.บุษบา  จินดาวิจักษณ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ทำงาน
ผศ.ทพญ.ดร. วรางคณา  ชิดช่วงชัย
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ทำงาน
ทพญ.กรรณิกา  ชูเกียรติมั่น
สถาบันทันตกรรม
ผู้ทำงาน
ภญ.พชร  มากรักษา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและเลขานุการ
ภญ.จิตฑาภักษ์ บุญสอน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ