ค้นหาข้อมูลยา

คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยา สาขาโรคผิวหนัง

คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยา สาขาโรคผิวหนัง พ.ศ. 2556 - 2558

ประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้:

รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ที่ปรึกษา
พลโท นพ.กฤษฎา ดวงอุไร
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ประธาน
ศ.พญ.กนกวลัย กุลทนันทน์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รองประธาน
ภญ.ยุพิน ลาวัณย์ประเสริฐ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงาน
ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง หรือผู้แทน ผู้ทำงาน
รศ.นพ.นภดล นพคุณ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทำงาน
ศ.พญ.ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ผู้ทำงาน
รศ.นพ.ชาติชาย กว้างสุขสถิตย์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ทำงาน
พันเอกหญิง รศ.พญ.กอบกุล อุณหโชค
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ผู้ทำงาน
รศ.พญ.อมรศรี ชุณหรัศมิ์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผู้ทำงาน
พญ.วัลลียา เมฆะสุวรรณดิษฐ์
โรงพยาบาลพุทธโสธร
ผู้ทำงาน
ภก.ผศ.ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ทำงาน
ภญ.ชนิกา บุญญารักษ์
สถาบันโรคผิวหนัง
ผู้ทำงานและเลขานุการ
เภสัชกรที่สำนักยามอบหมาย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
เภสัชกรที่สำนักยามอบหมาย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
 

 

คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยา สาขาโรคผิวหนัง พ.ศ. 2553-2555

ประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้:

รศ.นพ.ป่วน  สุทธิพินิจธรรม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ประธาน
ภญ.ดร.ยุพิน  ลาวัณย์ประเสริฐ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงาน
รศ.นพ.นภดล  นพคุณ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทำงาน
รศ.นพ.ชาติชาย  กว้างสุขสถิตย์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ทำงาน
รศ.พญ.กนกวลัย  กุลทนันทน์
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ผู้ทำงาน
รศ.พญ.อมรศรี  ชุณหรัศมิ์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผู้ทำงาน
พ.อ.หญิง รศ.พญ.กอบกุล  อุณหโชค
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ผู้ทำงาน
รศ.พญ.ณัฎฐา  รัชตะนาวิน
คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผู้ทำงาน
พญ.ศรีศุภลักษณ์  สิงคาลวณิช
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ผู้ทำงาน
น.อ.หญิง พญ.ชมนาด  นวลปลอด
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ผู้ทำงาน
นพ.จิโรจ  สินธวานนท์
สถาบันโรคผิวหนัง
ผู้ทำงาน
พญ.วัลลียา  เมฆะสุวรรณดิษฐ์
โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา
ผู้ทำงาน
ภก.มนตรี  สุวณิชย์
โรงพยาบาลศิริราช
ผู้ทำงาน
ผศ.ภก.ปราโมทย์  ตระกูลเพียรกิจ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ทำงาน
ภญ.ชนิกา  บุญญารักษ์
สถาบันโรคผิวหนัง
ผู้ทำงานและเลขานุการ
ภก.นิพัทธ์  สุขแสนสำราญ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
ภญ.ศุจินาถ จันทรกูล
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ