ค้นหาข้อมูลยา

คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยา สาขาจักษุวิทยา

คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยา สาขาจักษุวิทยา พ.ศ. 2556 - 2558

ประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้:

ศ.คลินิก.พญ.คุณไธวดี ดุลยจินดา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ที่ปรึกษา
นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข
โรงพยาบาลราชวิถี
ประธาน
ศ.คลินิก.นพ.อภิชาติ สิงคาลวณิช
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รองประธาน
นพ.กิตติศักดิ์ กุลวิชิต
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทำงาน
รศ.พญ.สุดารัตน์ ใหญ่สว่าง
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทำงาน
รศ.นพ.รุ่งโรจน์ เลิศวิทยาสกุล
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผู้ทำงาน
นพ.พงษ์ศักดิ์ ปัจฉิมะกุล
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ผู้ทำงาน
พญ.ขวัญใจ วงศกิตติรักษ์
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ผู้ทำงาน
รศ.นพ.ภฤศ หาญอุตสาหะ
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผู้ทำงาน
รศ.พญ.งามจิตต์ เกษตรสุวรรณ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทำงาน
ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
ผู้ทำงาน
นพ.บุญส่ง วนิชเวชารุ่งเรือง
โรงพยาบาลราชวิถี
ผู้ทำงาน
นพ.อนิรุทธ์ สุภวัตรจริยากุล
โรงพยาบาลสระบุรี
ผู้ทำงาน
นพ.สุจริต งามวงศ์ไพบูลย์
โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์
ผู้ทำงาน
นพ.นิคม วีระนรพานิช
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ผู้ทำงาน
พญ.สุดารัตน์ นเรนทร์พิทักษ์
โรงพยาบาลสรรสิทธิ์ประสงค์ อุบลราชธานี
ผู้ทำงาน
ภญ.รศ.เฉลิมศรี ภุมมางกูร
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ผู้ทำงาน
ผศ.นารัต เกษตรทัต
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทำงาน
เภสัชกรที่สำนักยามอบหมาย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและเลขานุการ
เภสัชกรที่สำนักยามอบหมาย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
เภสัชกรที่สำนักยามอบหมาย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
 

 

คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยา สาขาจักษุวิทยา พ.ศ. 2553-2555

ประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้:

รศ.พญ.คุณไธวดี  ดุลยจินดา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ประธาน
รศ.ดร.วิทยา  กุลสมบูรณ์
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทำงาน
ศ.คลินิก.นพ.อภิชาติ สิงคาลวณิช
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ผู้ทำงาน
ภญ.รศ.ดร.เฉลิมศรี  ภุมมางกูร
คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสยาม
ผู้ทำงาน
รศ.พญ.สุดารัตน์  ใหญ่สว่าง
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทำงาน
นพ.พงษ์ศักดิ์ ปัจฉิมมะกุล
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ผู้ทำงาน
นพ.ธีระพงษ์  ทังสุบุตร
โรงพยาบาลราชวิถี
ผู้ทำงาน
นพ.ปานเนตร  ปางพุฒิพงศ์
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)
ผู้ทำงาน
ผศ.นารัต  เกษตรทัต
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทำงาน
นพ.อนิรุทธ์  สุภวัตรจริยากุล
โรงพยาบาลสระบุรี
ผู้ทำงาน
นพ.ยิ่งพันธ์ ธาราวัชรศาสตร์
โรงพยาบาลพระพุทธชินราช
ผู้ทำงาน
ภญ.อัญชลี  จิตรักนที
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและเลขานุการ
ภญ.วรรษมน อ่อนดี
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
เภสัชกรที่กองควบคุมยามอบหมาย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ