ค้นหาข้อมูลยา

คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยา สาขาออโธปิดิกส์และโรคข้อ

คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยา สาขาออโธปิดิกส์และโรคข้อ พ.ศ. 2556 - 2558

ประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้:

ศ.คลินิก นพ.พรชัย มูลพฤกษ์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ที่ปรึกษา
นพ.เทียม อังสาชน ประธาน
ภก.สมชัย วงศ์ทางประเสริฐ
นายกสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล
ผู้ทำงาน
ศ.พญ.รัตนวดี ณ นคร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ทำงาน
ผศ.พญ.อัจฉรา กุลวิสุทธิ์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผู้ทำงาน
ศ.นพ.วรวิทย์ เลาห์เรณู
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ทำงาน
ศ.นพ.ภานุพันธ์ ทรงเจริญ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผู้ทำงาน
รศ.พญ.วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผู้ทำงาน
รศ.นพ.ธีรสาสน์ คีรีรัฐนิคม
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ทำงาน
รศ.(พิเศษ) นพ.สมชาย เอื้อรัตนวงศ์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
ผู้ทำงาน
ผศ.พญ.วันรัชดา คัชมาตย์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผู้ทำงาน
นพ.วีระ ปรีชา
โรงพยาบาลราชวิถี
ผู้ทำงาน
นพ.สมคิด ชัยชาญกุล
โรงพยาบาลชลบุรี
ผู้ทำงาน
ผศ.นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
ผู้ทำงาน
ภญ.รศ.นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ทำงาน
ภญ.รศ.พรเพ็ญ เปรมโยธิน
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทำงาน
ภญ.สารินี เลนะพันธ์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ผู้ทำงาน
ภญ.อัมพร ฮั่นตระกูล
โรงพยาบาลราชวิถี
ผู้ทำงานและเลขานุการ
ภญ.สุธีวรรณ โหตกษาปน์กุล
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
เภสัชกรที่สำนักยามอบหมาย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
 

 

คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยา สาขาออโธปิดิกส์และโรคข้อ พ.ศ. 2553-2555

ประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้:

รศ.นพ.พรชัย  มูลพฤกษ์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ประธาน
นพ.เทียม อังสาชน
โรงพยาบาลสระบุรี
ผู้ทำงาน
ศ.พญ.รัตนวดี ณ นคร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ทำงาน
ผศ.นพ.สุรศักดิ์  นิลกานุวงศ์
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ผู้ทำงาน
ศ.นพ.วรวิทย์  เลาห์เรณู
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ทำงาน
พลโท นพ.สหชาติ  พิพิธกุล
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า
ผู้ทำงาน
ศ.นพ.สารเนตร์  ไวคกุล
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ผู้ทำงาน
นพ.อนุวัฒน์  ดวงประทีป
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ผู้ทำงาน
ศ.นพ.วีระชัย  โควสุวรรณ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ทำงาน
รศ.นพ.ธีรสาส์น  คีรีรัฐนิคม
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ทำงาน
รศ.(พิเศษ) นพ.สมชาย  เอื้อรัตนวงศ์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
ผู้ทำงาน
นพ.ธวัช  ประสาทฤทธา
โรงพยาบาลเลิดสิน
ผู้ทำงาน
นพ.วีระ  ปรีชา
โรงพยาบาลราชวิถี
ผู้ทำงาน
นพ.สมคิด  ชัยชาญกุล
โรงพยาบาลชลบุรี
ผู้ทำงาน
รศ.ดร.นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ทำงาน
รศ.ดร.พรเพ็ญ  เปรมโยธิน
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทำงาน
ภญ.สารินี  เลนะพันธ์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ผู้ทำงาน
ภญ.อัมพร  ฮั่นตระกูล
โรงพยาบาลราชวิถี
ผู้ทำงานและเลขานุการ
ภญ.สุธีวรรณ  โหตกษาปน์กุล
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
เภสัชกรที่กองควบคุมยามอบหมาย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ