ค้นหาข้อมูลยา

คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยา สาขาโภชนาการ

คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยา สาขาโภชนาการ พ.ศ. 2556 - 2558

ประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้:

รศ.พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประธาน
ศ.พญ.จุฬาภรณ์ รุ่งพิสุทธิพงศ์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
รองประธาน
นางสายชล ศรทัตต์
เครือข่ายผู้ป่วยเรื้อรัง
ผู้ทำงาน
รศ.พญ.อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผู้ทำงาน
รศ.นพ.กวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ทำงาน
ผศ.นพ.รังสรรค์ ภูรยานนทชัย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ทำงาน
รศ.นพ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทำงาน
พญ.นิพรรณพร วรมงคล
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ผู้ทำงาน
ภญ.รศ.จงจิตร อังคทะวานิช
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทำงาน
ภญ.รศ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ทำงาน
ภญ.รศ.อรอนงค์ กังสดาลอำไพ
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทำงาน
ภญ.เปญจมาภรณ์ อภิรมย์รักษ์
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
ผู้ทำงานและเลขานุการ
ภญ.ณีรญา วงศ์ศรีตรัง
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
ภญ.วิไลลักษณ์ ตันตะโยธิน
นักวิชาการอิสระ
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
ภก.สิทธิศักดิ์ อมรสมานลักษณ์
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
เภสัชกรที่สำนักยามอบหมาย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
 

 

คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยา สาขาโภชนาการ พ.ศ. 2553-2555

ประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้:

รศ.พญ.ลัดดา  เหมาะสุวรรณ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประธาน
พญ.วันดี  โภคะกุล
โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์
ผู้ทำงาน
ศ.นพ.สุรัตน์  โคมินทร์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผู้ทำงาน
รศ.พญ.อุมาพร  สุทัศน์วรวุฒิ
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผู้ทำงาน
รศ.นพ.ประสงค์  เทียนบุญ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ทำงาน
รศ.นพ.สังคม  จงพิพัฒน์วณิชย์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทำงาน
พญ.นิพรรณพร  วรมงคล
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ผู้ทำงาน
ศ.พญ.จุฬาภรณ์  รุ่งพิสุทธิพงศ์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผู้ทำงาน
นพ.อารักษ์  แก่นเพิ่ม
โรงพยาบาลสระบุรี
ผู้ทำงาน
รศ.ดร.จงจิตร อังคทะวานิช
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทำงาน
รศ.ดร.อรอนงค์  กังสดาลอำไพ
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทำงาน
รศ.ดร.โพยม วงศ์ภูวรักษ์
คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ทำงาน
ภญ.เปญจมาภรณ์  อภิรมย์รักษ์
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
ผู้ทำงานและเลขานุการ
ภก.สิทธิศักดิ์  อมรสมานลักษณ์
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
เภสัชกรที่กองควบคุมยามอบหมาย ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ