ค้นหาข้อมูลยา

คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยา สาขาโรคมะเร็งและรังสีรักษา

คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยา สาขาโรคมะเร็งและรังสีรักษา พ.ศ. 2556 - 2558

ประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้:

นพ.ไพโรจน์ สินลารัตน์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ที่ปรึกษา
รศ.พญ.สุดสวาท เลาหวินิจ
โรงพยาบาลราชวิถี
ประธาน
รศ.นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองประธาน
พันเอก (พิเศษ) นพ.วิชัย วาสนสิริ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ผู้ทำงาน
พันเอกหญิง พญ.สาวิตรี เมาฬีกุลไพโรจน์
สำนักพัฒนาระบบตรวจสอบการรักษาพยาบาล
ผู้ทำงาน
ผศ.พญ.ธิติยา (สิริสิงห) เดชเทวพร
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผู้ทำงาน
รศ.นพ.ชัยยุทธ เจริญธรรม
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ทำงาน
พญ.จารุวรรณ เอกวัลลภ
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ผู้ทำงาน
ผศ.นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผู้ทำงาน
พันเอก ผศ.นพ.กสานติ์ สีตลารมณ์
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ผู้ทำงาน
พญ.สายพิณ ตั้งครัชต์
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ผู้ทำงาน
นพ.เจษฎา มณีชวขจร
โรงพยาบาลราชวิถี
ผู้ทำงาน
รศ.พญ.กาญจนา โชติเลอศักดิ์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทำงาน
รศ.พญ.สุวนิตย์ ธีระศักดิ์วิชยา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผู้ทำงาน
ภญ.ผศ.รัตยา ลือชาพุฒิพร
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทำงาน
ภญ.สมฤทัย สุพรรณกูล
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ผู้ทำงาน
ภญ.อภิรมย์ เหล่าเจริญเกียรติ
โรงพยาบาลศิริราช
ผู้ทำงานและเลขานุการ
ภญ.อุดมลักษณ์ รังสิยาภรณ์รัตน์
โรงพยาบาลอุดรธานี
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
ภญ.ขวัญฤทัย เซ่งหนู
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
เภสัชกรที่สำนักยามอบหมาย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
เภสัชกรที่สำนักยามอบหมาย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
 

 

คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยา สาขาโรคมะเร็ง โลหิตวิทยา และรังสีรักษา พ.ศ. 2553-2555

ประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้:

นพ.ไพโรจน์  สินลารัตน์
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ประธาน
พ.อ.พญ.สาวิตรี  เมาฬีกุลไพโรจน์
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ทำงาน
พญ.สุดสวาท  เลาหวินิจ
โรงพยาบาลราชวิถี
ผู้ทำงาน
พญ.จารุวรรณ  เอกวัลลภ
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ผู้ทำงาน
ผศ.นพ.วิโรจน์  ศรีอุฬารพงศ์
คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทำงาน
ผศ.พญ.ธิติยา  สิริสิงห
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผู้ทำงาน
ผศ.นพ.ชัยยุทธ  เจริญธรรม
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ทำงาน
พ.อ.รศ.นพ.วิชัย  ประยูรวิวัฒน์
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ผู้ทำงาน
ศ.นพ.ธานินทร์  อินทรกำธรชัย
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทำงาน
ผศ.พญ.กวิวัณณ์ วีรกุล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผู้ทำงาน
ผศ.นพ.สนั่น  วิสุทธิศักดิ์ชัย
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ผู้ทำงาน
ผศ.พญ.ภัทรา  ธนรัตนากร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ทำงาน
ผศ.พญ.กาญจนา  จันทร์สูง
คณะแพยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ทำงาน
นพ.อาทิตย์ อังกานนท์
คณะแพทยศาตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผู้ทำงาน
พญ.จิตสุดา บัวขาว
โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี
ผู้ทำงาน
พ.อ.หญิง จันทราภา ศรีสวัสดิ์
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ผู้ทำงาน
พญ.โศรยา  ธรรมรักษ์
โรงพยาบาลสระบุรี
ผู้ทำงาน
นพ.ประมุข  พรหมรัตนพงศ์
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ผู้ทำงาน
รศ.พญ.กาญจนา  โชติเลอศักดิ์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทำงาน
นพ.ชลเกียรติ  ขอประเสริฐ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทำงาน
ผศ.นพ.วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ผู้ทำงาน
ภญ.สมฤทัย สุพรรณกูล
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ผู้ทำงาน
พญ.สายพิณ  ตั้งครัชต์
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ผู้ทำงาน
ผศ.ดร.รัตยา  ลือชาพุฒิพร
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทำงาน
ภก.สุรสิทธิ์ วัชระสุขโพธิ์
โรงพยาบาลขอนแก่น
ผู้ทำงาน
ภญ.อภิรมย์  เหล่าเจริญเกียรติ
โรงพยาบาลศิริราช
ผู้ทำงานและเลขานุการ
ภญ.อุดมลักษณ์  รังสิยาภรณ์รัตน์
โรงพยาบาลอุดรธานี
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
ภก.กิตติ  สุคันโธ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
เภสัชกรที่กองควบคุมยามอบหมาย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ