ค้นหาข้อมูลยา

คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยา สาขาโรคไตและทางเดินปัสสาวะ

คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยา สาขาโรคไตและทางเดินปัสสาวะ พ.ศ. 2556 - 2558

ประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้:

ศ.นพ.ประมวล วีรุตมเสน ที่ปรึกษา
ศ.นพ.เกรียง ตั้งสง่า
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประธาน
นาวาอากาศเอก นพ.กลศร ภัคโชตานนท์
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
รองประธาน
ภญ.ยุพิน ลาวัณย์ประเสริฐ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงาน
นาวาอากาศเอก นพ.อนุตตร จิตตินันทน์
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ผู้ทำงาน
ศ.พญ.อัจฉรา สัมบุณณานนท์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผู้ทำงาน
รศ.นพ ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทำงาน
รศ.นพ.สิทธิพร ศรีนวลนัด
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผู้ทำงาน
รศ.พญ.สิริภา ช้างศิริกุลชัย
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา จังหวัดนครนายก
ผู้ทำงาน
ผศ.นพ.วิทย์ วิเศษสินธุ์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผู้ทำงาน
พญ.ธนันดา ตระการวณิช
วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
ผู้ทำงาน
นพ.ชูเกียรติ เกียรติขจรกุล
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ผู้ทำงาน
นพ.ชัยยศ วรัญญูวงศ์
โรงพยาบาลชลบุรี
ผู้ทำงาน
นพ.ณรงค์ศักดิ์ วัชโรทน
โรงพยาบาลสระบุรี
ผู้ทำงาน
ภญ.นวลจันทร์ เทพศุภรังษิกุล ผู้ทำงาน
ภญ.ผศ. สมฤทัย วัชราวิวัฒน์
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทำงาน
ภญ.ศุลักษณ์ สุนทรส
โรงพยาบาลชลบุรี
ผู้ทำงาน
ภญ.สมฤทัย สุพรรณกูล
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ผู้ทำงานและเลขานุการ
ภญ.ศิริพร ฤทธิสร
โรงพยาบาลระยอง
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
เภสัชกรที่สำนักยามอบหมาย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
 

 

คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยา สาขาโรคไตและทางเดินปัสสาวะ พ.ศ. 2553-2555

ประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้:

ศ.นพ.เกรียง  ตั้งสง่า
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประธาน
ศ.นพ.ประมวล  วีรุตมเสน ผู้ทำงาน
ภญ.ดร.ยุพิน  ลาวัณย์ประเสริฐ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงาน
นาวาอากาศเอก นพ.กลศร  ภัคโชตานนท์
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ผู้ทำงาน
ศ.นพ.วสันต์  สุเมธกุล
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผู้ทำงาน
รศ.นพ.อนุพันธ์  ตันติวงศ์
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ผู้ทำงาน
นพ.สมเกียรติ  วสุวัฎฎกุล
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ผู้ทำงาน
ศ.พญ.อัจฉรา  สัมบุณณานนท์
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ผู้ทำงาน
นพ.ชูเกียรติ  เกียรติขจรกุล
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ผู้ทำงาน
นพ.ประเสริฐ ธนกิจจารุ
โรงพยาบาลราชวิถี
ผู้ทำงาน
ผศ.นพ.วิทย์  วิเศษสินธุ์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผู้ทำงาน
รศ.พญ.สิริภา  ช้างศิริกุลชัย
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา จังหวัดนครนายก
ผู้ทำงาน
นพ.ชัยยศ  วรัญญวงศ์
โรงพยาบาลชลบุรี
ผู้ทำงาน
นพ.ณรงค์ศักดิ์  วัชโรทน
โรงพยาบาลสระบุรี
ผู้ทำงาน
ภญ.นวลจันทร์  เทพศุภรังษิกุล
โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี
ผู้ทำงาน
ผศ.ดร สมฤทัย  วัชราวิวัฒน์
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทำงาน
ภญ.สมฤทัย  สุพรรณกุล
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ผู้ทำงานและเลขานุการ
ภญ.ศุลักษณ์ สุนทรส
โรงพยาบาลชลบุรี
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
เภสัชกรที่กองควบคุมยามอบหมาย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ