ค้นหาข้อมูลยา

คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยา สาขาโรคติดเชื้อและวัคซีน

คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยา สาขาโรคติดเชื้อและวัคซีน พ.ศ. 2556 - 2558

ประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้:

ศ.พญ.บุญมี สถาปัตยวงศ์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ประธาน
ศ.พญ.อุษา ทิสยากร
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย
รองประธาน
ผศ.พญ.ภิญโญ รัตนาอัมพวัลย์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผู้ทำงาน
ศ.พญ.ศศิธร ลิขิตนุกูล
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทำงาน
ศ.นพ.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทำงาน
พญ.จุไร วงศ์สวัสดิ์
สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค
ผู้ทำงาน
ศ.นพ.ชุษณา สวนกระต่าย
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทำงาน
ผศ.พญ.รมณีย์ ชัยวาฤทธิ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ทำงาน
รศ.นพ.ภิรุญ มุตสิกพันธุ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ทำงาน
พลตรีหญิง พญ.ฤดีวิไล สามโกเศศ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ผู้ทำงาน
นพ.พจน์ อินทลาภาพร
โรงพยาบาลราชวิถี
ผู้ทำงาน
นพ.ทิฆัมพร จ่างจิต
โรงพยาบาลพาน เชียงราย
ผู้ทำงาน
พญ.กนกกร สวัสดิไชย
โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
ผู้ทำงาน
ภญ.อรวรรณ เกตุเจริญ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ผู้ทำงาน
ภก.ผศ.ปรีชา มนทกานติกุล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ทำงาน
ภก.ผศ.วิชัย สันติมาลีวรกุล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ทำงาน
รศ.ภญ.วิมลมาศ ลิปิพันธ์
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทำงาน
ภญ.นันทยา ประคองสาย
โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
ผู้ทำงาน
ภญ.วิชชุนี พิตรากูล
โรงพยาบาลสมุทรสาคร
ผู้ทำงานและเลขานุการ
ภญ.อุไลลักษณ์ เทพวัลย์
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
เภสัชกรที่สำนักยามอบหมาย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
 

 

คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยา สาขาโรคติดเชื้อและวัคซีน พ.ศ. 2553-2555

ประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้:

ศ.พญ.บุญมี  สถาปัตยวงศ์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ประธาน
ศ.นพ.วิษณุ  ธรรมลิขิตกุล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผู้ทำงาน
ศ.พญ.ศศิธร ลิขิตนุกุล
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทำงาน
นพ.ถนอมศักดิ์  อเนกธนานนท์
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ผู้ทำงาน
ผศ.พญ.วัชรี  โชคจินดาชัย
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ทำงาน
พญ.รมณีย์  ชัยวาฤทธิ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ทำงาน
พลตรีหญิง พญ.ฤดีวิไล  สามโกเศศ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ผู้ทำงาน
นพ.พจน์  อินทลาภาพร
โรงพยาบาลราชวิถี
ผู้ทำงาน
รศ.นพ.ภิรุญ มุตสิกพันธุ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ทำงาน
รศ.ภญ.ดร.วิมลมาศ  ลิปิพันธ์
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทำงาน
นพ.ยงยุทธ  จิตตโรภาส
โรงพยาบาลราชวิถี
ผู้ทำงาน
ภก.ผศ.ดร.ปรีชา มนทกานติกุล
คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ทำงาน
ผศ.ดร.ปวีณา  สนธิสมบัติ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ทำงาน
นพ.นิวัตชัย  สุจริตจันทร์
โรงพยาบาลน่าน
ผู้ทำงาน
นพ.ทิฆัมพร  จ่างจิต
โรงพยาบาลพาน เชียงราย
ผู้ทำงาน
พญ.กนกกร  สวัสดิไชย
โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
ผู้ทำงาน
ภญ.อรวรรณ  เกตุเจริญ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ผู้ทำงาน
ภญ.นันทยา  ประคองสาย
โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
ผู้ทำงาน
ภญ.วิชชุนี พิตรากุล
โรงพยาบาลสมุทรสาคร
ผู้ทำงานและเลขานุการ
ภญ.อุไลลักษณ์  เทพวัลย์
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
เภสัชกรที่กองควบคุมยามอบหมาย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ