ค้นหาข้อมูลยา

คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยา สาขาจิตเวชศาสตร์

คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยา สาขาจิตเวชศาสตร์ พ.ศ. 2556 - 2558

ประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้:

นพ.เกษม ตันติผลาชีวะ ประธาน
นพ.ชาญวิทย์ เงินศรีตระกูล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รองประธาน
ภก.สมชัย วงศ์ทางประเสริฐ
นายกสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล
ผู้ทำงาน
ผศ.นพ.ธนา นิลชัยโกวิทย์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผู้ทำงาน
รศ.นพ.เธียรชัย งามทิพย์วัฒนา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผู้ทำงาน
นพ.อังกูร ภัทรากร
สถาบันธัญญารักษ์
ผู้ทำงาน
ผศ.นพ.ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทำงาน
พญ.รัตโนทัย พลับรู้การ
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ผู้ทำงาน
นพ.วสวัฒน์ ถิ่นพังงา
โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ผู้ทำงาน
พญ.ปฎิมาภรณ์ ผลบุณยรักษ์
โรงพยาบาลชลบุรี
ผู้ทำงาน
นพ.อุกฤษฎ์ พงศ์ศรีเพียร
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
ผู้ทำงาน
พญ.ทัดกมล พรหมมา
โรงพยาบาลศรีธัญญา
ผู้ทำงาน
ภก.วิรัช ลักคนสุวรรณ์
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ผู้ทำงาน
ภญ.กาญจนา หัตถสิน
โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ทำงานและเลขานุการ
ภญ.จิตติมา เอกตระกูลชัย
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
เภสัชกรที่สำนักยามอบหมาย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
 

 

คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยา สาขาจิตเวชศาสตร์ พ.ศ. 2553-2555

ประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้:

นพ.เกษม  ตันติผลาชีวะ
สถาบันสมเด็จเจ้าพระยา
ประธาน
นพ.ชาญวิทย์  เงินศรีตระกูล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ทำงาน
ผศ.นพ.ธนา  นิลชัยโกวิทย์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผู้ทำงาน
รศ.นพ.เธียรชัย  งามทิพย์วัฒนา
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ผู้ทำงาน
นพ.อังกูร  ภัทรากร
สถาบันธัญญารักษ์
ผู้ทำงาน
พญ.รัตโนทัย  พลับรู้การ
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ผู้ทำงาน
ผศ.นพ.ณัทธร  ทิพยรัตน์เสถียร
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทำงาน
นพ.วสวัฒน์ ถิ่นพังงา
โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ผู้ทำงาน
นพ.บุญพร้อม  เชษฐรตินนท์
โรงพยาบาลชลบุรี
ผู้ทำงาน
ภก.วิรัช  ลักคนสุวรรณ์
สถาบันราชานุกูล
ผู้ทำงาน
พญ.ปฎิมาภรณ์  ผลบุณยรักษ์
โรงพยาบาลชลบุรี
ผู้ทำงาน
ภญ.กาญจนา  หัตถสิน
โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ทำงานและเลขานุการ
ภญ.จิตติมา  เอกตระกูลชัย
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
เภสัชกรที่กองควบคุมยามอบหมาย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ