ค้นหาข้อมูลยา

คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยา สาขาประสาทวิทยา

คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยา สาขาประสาทวิทยา พ.ศ. 2556 - 2558

ประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้:

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ปรึกษา
ศ.นพ.กัมมันต์ พันธุมจินดา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประธาน
ผศ.นพ.สุพจน์ ตุลยาเดชานนท์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
รองประธาน
รศ.พญ.วรพรรณ เสนาณรงค์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผู้ทำงาน
รศ.พญ.รวิพรรณ วิทูรพณิชย์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผู้ทำงาน
รศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทำงาน
รศ.นพ.อนันต์นิตย์ วิสุทธิพันธ์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผู้ทำงาน
รศ.พญ.นาราพร ประยูรวิวัฒน์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผู้ทำงาน
ผศ.นพ.วิษณุ กัมทรทิพย์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผู้ทำงาน
นพ.สุชาติ หาญไชยพิบูลย์กุล
สถาบันประสาทวิทยา
ผู้ทำงาน
นพ.สมชาย โตวณะบุตร
สถาบันประสาทวิทยา
ผู้ทำงาน
พลอากาศตรี นพ.ศุภโชค จิตรวาณิช
โรงพยาบาลจันทรุเบกษา จังหวัดนครปฐม
ผู้ทำงาน
นพ.เกียรติศักดิ์ ราชบริรักษ์
โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ผู้ทำงาน
ภญ.บราลี ปัญญาวุธโธ
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทำงาน
ภญ.วินัดดา ชุตินารา
โรงพยาบาลอุดรธานี
ผู้ทำงานและเลขานุการ
เภสัชกรที่สำนักยามอบหมาย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
เภสัชกรที่สำนักยามอบหมาย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
 

 

คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยา สาขาประสาทวิทยา พ.ศ. 2553-2555

ประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้:

ศ.นพ.ธีรวัฒน์  เหมะจุฑา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประธาน
นพ.สุชาติ  หาญไชยพิบูลย์กุล
สถาบันประสาทวิทยา
ผู้ทำงาน
รศ.นพ.อนันต์นิตย์ วิสุทธิพันธ์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผู้ทำงาน
ผศ.นพ.สุพจน์  ตุลยาเดชานนท์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผู้ทำงาน
รศ.พญ.นาราพร  ประยูรวิวัฒน์
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ผู้ทำงาน
พญ.ณัฎฐิยา  ตันติศิริวัฒน์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทำงาน
พญ.กัลยาณ์  ธีระวิบูลย์
สถาบันประสาทวิทยา
ผู้ทำงาน
นาวาอากาศเอก นพ.ศุภโชค  จิตรวาณิช
โรงพยาบาลจันทรุเบกษา จังหวัดนครปฐม
ผู้ทำงาน
รศ.ดร.วันทนา  เหรียญมงคล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ทำงาน
นพ.ศิวฤทธิ์  รัศมีจันทร์
โรงพยาบาลพุทธชินราช
ผู้ทำงาน
ภญ.ดร.บราลี  ปัญญาวุธโธ
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทำงาน
ภญ.วินัดดา  ชุตินารา
โรงพยาบาลอุดรธานี
ผู้ทำงานและเลขานุการ
ภญ.ณัฐวดี  เปี่ยมประสาธน์
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
เภสัชกรที่กองควบคุมยามอบหมาย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ