ค้นหาข้อมูลยา

คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยา สาขาโรคระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้ โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา

คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยา โรคระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้ โสต ศอ นาสิก
และลาริงซ์วิทยา พ.ศ. 2556 - 2558

ประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้:

ศ.พญ.สุมาลี เกียรติบุญศรี
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ประธาน
พญ.ภิญโญ รัตนาอัมพวัลย์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผู้ทำงาน
ศ.คลินิก.พญ.มุกดา หวังวีรวงศ์
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ผู้ทำงาน
รศ.นพ.ต่อพงษ์ ทองงาม
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผู้ทำงาน
ศ.พญ.อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผู้ทำงาน
ศ.พญ.วิภา รีชัยพิชิตกุล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ทำงาน
ผศ.นพ.เธียรไชย ภัทรสกุลชัย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ทำงาน
ศ.นพ.วิทูร ลีลามานิตย์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ทำงาน
รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผู้ทำงาน
รศ.ครรชิตเทพ ตั่นเผ่าพงษ์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผู้ทำงาน
นพ.เจริญ ชูโชติถาวร
สถาบันโรคทรวงอก
ผู้ทำงาน
ศ.นพ.สมเกียรติ วงษ์ทิม
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทำงาน
ศ.พญ.นวลอนงค์ วิศิษฎสุนทร
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพบาบาล
ผู้ทำงาน
รศ.นพ.ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทำงาน
พันเอก รศ.นพ.กรีฑา ม่วงทอง
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ผู้ทำงาน
รศ.นพ.สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ทำงาน
พันเอกหญิง พญ.เพชรา บุญยงสรรค์ชัย
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ผู้ทำงาน
รศ.นพ.สรศักดิ์ โล่ห์จินดารัตน์
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ผู้ทำงาน
นพ.นรวีร์ จั่วแจ่มใส
โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
ผู้ทำงาน
นพ.กนก พิพัฒน์เวช
โรงพยาบาลน่าน
ผู้ทำงาน
ภญ.ผศ.สุณี เลิดสินอุดม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ทำงาน
ภญ.อัญชลี อารายชัยชาญ
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ผู้ทำงานและเลขานุการ
เภสัชกรที่สำนักยามอบหมาย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
เภสัชกรที่สำนักยามอบหมาย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
 

 

คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยา สาขาโรคระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้ โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา พ.ศ. 2553-2555

ประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้:

ศ.พญ.สุมาลี  เกียรติบุญศรี
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ประธาน
นพ.เทียม อังสาชน
โรงพยาบาลสระบุรี
ผู้ทำงาน
ศ.คลินิก.พญ.มุกดา  หวังวีรวงศ์
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ผู้ทำงาน
ศ.พญ.อรุณวรรณ  พฤทธิพันธุ์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผู้ทำงาน
ผศ.นพ.เธียรไชย  ภัทรสกุลชัย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ทำงาน
รศ.นพ.วัชรา  บุญสวัสดิ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ทำงาน
พ.อ.รศ.นพ.กรีฑา ม่วงทอง
วิทยาแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ผู้ทำงาน
รศ.นพ.ต่อพงษ์ ทองงาม
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ผู้ทำงาน
รศ.นพ.สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ทำงาน
ศ.นพ.วิทูร  ลีลามานิตย์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ทำงาน
นพ.เจริญ ชูโชติถาวร
สถาบันโรคทรวงอก
ผู้ทำงาน
นพ.สรศักดิ์  โล่ห์จินดารัตน์
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ผู้ทำงาน
รศ.นพ.ชายชาญ โพธิรัตน์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ทำงาน
รศ.นพ.นิธิพัฒน์  เจียรกุล
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ผู้ทำงาน
พ.อ.นพ.อดิศร  วงษา
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ผู้ทำงาน
นพ.นรวีร์ จั่วแจ่มใส
โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
ผู้ทำงาน
นพ.กนก  พิพัฒน์เวช
โรงพยาบาลน่าน
ผู้ทำงาน
ดร.สุชาดา  สูรพันธุ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ทำงาน
ผศ.สุณี  เลิดสินอุดม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ทำงาน
ภญ.อัญชลี  อารยชัยชาญ
สภาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ผู้ทำงานและเลขานุการ
ภญ.จิตรวี  จิตรโชติ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
เภสัชกรที่กองควบคุมยามอบหมาย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ