ค้นหาข้อมูลยา

คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยา สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด

คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยา สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด พ.ศ. 2556 - 2558

ประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้:

พญ.วันดี โภคะกุล ประธาน
รศ.นพ.สุรพันธ์ สิทธิสุข
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองประธาน
ผศ.นพ.สุเทพ วาณิชย์กุล
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผู้ทำงาน
ศ.นพ.รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผู้ทำงาน
รศ.นพ.ดำรัส ตรีสุโกศล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผู้ทำงาน
รศ.นพ.ศุภชัย ถนอมทรัพย์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผู้ทำงาน
รศ.พญ.อรทัย พาชีรัตน์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ทำงาน
พลเอก นพ.ประวิชช์ ตันประเสริฐ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ผู้ทำงาน
พลอากาศตรี นพ.บรรหาร กออนันตกูล
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ผู้ทำงาน
รศ.นพ.ดิลก ภิยโยทัย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ทำงาน
นพ.ประดิษฐ์ชัย ชัยเสรี
สถาบันโรคทรวงอก
ผู้ทำงาน
ผศ.พญ.สมนพร บุณยะรัตเวช
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทำงาน
นพ.ดิเรก กุลดิลกชัย
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 จังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้ทำงาน
นพ.จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์
โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
ผู้ทำงาน
ภก.ผศ.สุระรอง ชินวงศ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ทำงาน
ภญ.วรนัดดา ศรีสุพรรณ
สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ผู้ทำงาน
ภญ.สุชาดา ธนภัทร์กวิน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
ผู้ทำงานและเลขานุการ
ภก.กมล คุณาประเสริฐ
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
เภสัชกรที่สำนักยามอบหมาย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
 

 

คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยา สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด พ.ศ. 2553-2555

ประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้:

พญ.วันดี  โภคะกุล
โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์
ประธาน
ผศ.นพ.สุเทพ วาณิชย์กุล
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผู้ทำงาน
ศ.พญ.จารุพิมพ์  สูงสว่าง
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ผู้ทำงาน
รศ.นพ.ดำรัส ตรีสุโกศล
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ผู้ทำงาน
รศ.นพ.ศุภชัย ถนอมทรัพย์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผู้ทำงาน
รศ.พญ.อรทัย  พาชีรัตน์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ทำงาน
ผศ.พญ.สมนพร  บุณยะรัตเวช
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทำงาน
รศ.นพ.สุรพันธ์  สิทธิสุข
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทำงาน
นพ.ประดิษฐ์ชัย  ชัยเสรี
สถาบันโรคทรวงอก
ผู้ทำงาน
นพ.เกรียงไกร  เฮงรัศมี
สถาบันโรคทรวงอก
ผู้ทำงาน
เรือเอก นพ.ธนรัตน์  ชุนงาม
โรงพยาบาลราชวิถี
ผู้ทำงาน
นพ.สุขุม  กาญจนพิมาย
สถาบันโรคทรวงอก
ผู้ทำงาน
นพ.เชิดชัย  ตันติศิรินทร์
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ จังหวัดขอนแก่น
ผู้ทำงาน
ผศ.ดร.สุระรอง  ชินวงศ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ทำงาน
นพ.ดิเรก  กุลดิลกชัย
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 จังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้ทำงาน
ภญ.วรนัดดา ศรีสุพรรณ
สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ผู้ทำงานและเลขานุการ
ภญ.สุชาดา  ธนภัทร์กวิน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
ภก.พีรพัฒน์  สิงขันธ์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
เภสัชกรที่กองควบคุมยามอบหมาย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ