ค้นหาข้อมูลยา

คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยา สาขาโรคระบบทางเดินอาหาร

คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยา สาขาโรคระบบทางเดินอาหาร พ.ศ. 2556 - 2558

ประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้:

ศ.พิเศษ พญ.วิภาดา เชาวกุล ประธาน
ศ.คลินิก.นพ.ดรินทร์ โล่ห์สิริวัฒน์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รองประธาน
ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผู้ทำงาน
ภญ.ยุพิน ลาวัณย์ประเสริฐ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงาน
ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทำงาน
รศ.พญ.อาภัสนี โสภณสฤษฎ์สุข
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผู้ทำงาน
ผศ.นพ.องอาจ ไพรสณฑรางกูร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ทำงาน
รศ.นพ.ธีระ พิรัชวิสุทธิ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ทำงาน
รศ.พญ.วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ทำงาน
รศ.พญ.สุพร ตรีพงษ์กรุณา
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผู้ทำงาน
พญ.ปิยะธิดา หาญสมบูรณ์
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ผู้ทำงาน
พญ.บุปผา พรธิสาร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ทำงาน
นพ.วิทยา พงศ์สุรเชษฐ์
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ผู้ทำงาน
ภญ.รศ.มยุรี ตันติสิระ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ทำงาน
ภญ.วนิดา บัวแย้ม
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ผู้ทำงาน
ภญ.สิริรัตน์ ภูมิรัตนประพิณ
โรงพยาบาลชัยภูมิ
ผู้ทำงานและเลขานุการ
เภสัชกรที่สำนักยามอบหมาย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
เภสัชกรที่สำนักยามอบหมาย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
 

 

คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยา สาขาโรคระบบทางเดินอาหาร พ.ศ. 2553-2555

ประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้:

ศ.พิเศษ พญ.วิภาดา  เชาวกุล ประธาน
ภญ.ดร.ยุพิน  ลาวัณย์ประเสริฐ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงาน
ศ.พญ.ชุติมา  ประมูลสินทรัพย์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผู้ทำงาน
รศ.พญ.สุพร  ตรีพงษ์กรุณา
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผู้ทำงาน
รศ.นพ.อุดม  คชินทร
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ผู้ทำงาน
รศ.นพ.ดรินทร์  โล่ห์สิริวัฒน์
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ผู้ทำงาน
รศ.พญ.วัฒนา  สุขีไพศาลเจริญ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ทำงาน
ผศ.นพ.องอาจ  ไพรสณฑรางกูร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ทำงาน
รศ.นพ.ธีระ  พิรัชวิสุทธิ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ทำงาน
พญ.ปิยะธิดา  หาญสมบูรณ์
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ผู้ทำงาน
รศ.ดร.มยุรี  ตันติสิระ
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทำงาน
นพ.วิทยา  พงศ์สุรเชษฐ์
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ผู้ทำงาน
ภญ.วนิดา  บัวแย้ม
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ผู้ทำงาน
ภญ.สิริรัตน์  ภูมิรัตนประพิณ
โรงพยาบาลชัยภูมิ
ผู้ทำงานและเลขานุการ
ภญ.กนกรัตน์ จำหาญ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
เภสัชกรที่กองควบคุมยามอบหมาย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ