ค้นหาข้อมูลยา

คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ

คณะทำงานคัดเลือกยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2556 - 2558

ประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้:

นพ.วิชัย โชควิวัฒ ที่ปรึกษา
ภญ.ผศ.สำลี ใจดี ที่ปรึกษา
ภญ.รศ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ ที่ปรึกษา
นพ.ประพจน์ เภตรากาศ ที่ปรึกษา
ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ที่ปรึกษา
ภญ.ปราณี ชวลิตธำรง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ปรึกษา
นายวุฒิ วุฒิธรรมเวช ที่ปรึกษา
นายสรรค์ อัศโดดร ที่ปรึกษา
ภญ.ยุพิน ลาวัณย์ประเสริฐ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ประธาน
อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หรือผู้แทน รองประธาน
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร หรือผู้แทน ผู้ทำงาน
ผู้อำนวยการสำนักยา หรือผู้แทน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงาน
หัวหน้าสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือผู้แทน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผู้ทำงาน
หัวหน้าศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์ หรือผู้แทน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงาน
พญ.นิลเนตร วีระสมบัติ
โรงพยาบาลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ผู้ทำงาน
นพ. ฉัตรชัย สวัสดิไชย
โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
ผู้ทำงาน
นางสาวเพ็ญศรี สงวนทรัพย์
โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
ผู้ทำงาน
นางสาวดวงใจ ปวงสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลเซซ่ง จังหวัดยโสธร
ผู้ทำงาน
ภก.รศ.ชยันต์ พิเชียรสุนทร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ทำงาน
ภญ.รศ.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ทำงาน
ภญ.อัญชลี จูฑะพุทธิ
สถาบันการแพทย์แผนไทย
ผู้ทำงาน
ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
ผู้ทำงาน
นางมาลา สร้อยสำโรง
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ผู้ทำงาน
ภก.เรืองชัย พิทักษ์อัศวกุล
โรงพยาบาลพล จังหวัดขอนแก่น
ผู้ทำงาน
ภก.พินิต ชินสร้อย
โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
ผู้ทำงาน
เภสัชกรที่สำนักยามอบหมาย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและเลขานุการ
ภก. เสกรชตกร บัวเบา
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
เภสัชกรที่สำนักยามอบหมาย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

 

คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2555

ประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้:

นพ.วิชัย โชควิวัฒน ที่ปรึกษา
อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ปรึกษา
ผศ.สำลี ใจดี
มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา
ประธาน
นพ.ประพจน์  เภตรากาศ
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
รองประธาน
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร หรือผู้แทน
สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ทำงาน
หัวหน้าสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือผู้แทน
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ผู้ทำงาน
ผู้อำนวยการกองควบคุมยา หรือผู้แทน
กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงาน
รศ.ภญ.ดร.จิราพร  ลิ้มปานานนท์
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
ผู้ทำงาน
ภญ.ปราณี  ชวลิตธำรง
สำนักวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ทำงาน
ภญ.ยุพิน  ลาวัณย์ประเสริฐ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงาน
พญ.นิลเนตร  วีระสมบัติ
โรงพยาบาลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ผู้ทำงาน
นพ. ฉัตรชัย  สวัสดิไชย
โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
ผู้ทำงาน
ร.ต.หญิง ศิริพงษ์ แพทยานนท์
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์สาธารณสุขกาญจนภิเษก
ผู้ทำงาน
พันโทอ้ม  แสงปัญหา ผู้ทำงาน
นายสรรค์  อัศโดดร
สมาคมแพทย์แผนไทยจังหวัดพัทลุง
ผู้ทำงาน
รศ.ภก.รพีพล  ภโววาท ผู้ทำงาน
รศ.ภก.ชยันต์ พิเชียรสุนทร
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ทำงาน
รศ.ภญ.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ทำงาน
ภญ.สุภาภรณ์  ปิติพร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
ผู้ทำงาน
ภญ.อัญชลี  จูฑะพุทธิ
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ผู้ทำงาน
นายไพรวัลย์  โคศรีสุทธิ์
โรงพยาบาลกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
ผู้ทำงาน
ภก.พินิต  ชินสร้อย
โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
ผู้ทำงาน
ภก.เรืองชัย  พิทักษ์อัศวกุล
โรงพยาบาลพล จังหวัดขอนแก่น
ผู้ทำงาน
ภญ.นิ่มนวล  เลาหสุขไพศาล
กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงาน
ภญ.วรสุดา  ยูงทอง
กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและเลขานุการ
นางมาลา  สร้อยสำโรง
สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
ภญ.วรรณนิษา  เถียรทวี
กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
เภสัชกรที่กองควบคุมยามอบหมาย
กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ