ค้นหาข้อมูลยา

คณะทำงานต่อรองราคายาเพื่อบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ

คณะทำงานต่อรองราคายาเพื่อบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2556 - 2558

ประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้:

ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ที่ปรึกษา
ภญ.เนตรนภิส  สุชนวนิช
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ประธาน
ภญ.อรวรรณ  เกตุเจริญ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
รองประธาน
ภญ.ดวงทิพย์  หงส์สมุทร
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ผู้ทำงาน
ภก.วิพิน  กาญจนการุณ
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
ผู้ทำงาน
ภก.อำนวย  พฤกษ์ภาคภูมิ
โรงพยาบาลสมุทรสาคร
ผู้ทำงาน
ภญ.ไพทิพย์  เหลืองเรืองรอง
สำนักบริหารการสาธารณสุข
ผู้ทำงาน
ภญ.กุณฑิกา  ดำรงปราชญ์ ผู้ทำงาน
ภญ.อัญชลี  จิตรักนที
สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและเลขานุการ
ภญ.ปฤษฐพร  กิ่งแก้ว
โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
ภญ.วรรณภา  ไกรโรจนานันท์
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
ภญ.สรัญญา  สุนันต๊ะ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
เภสัชกรที่สำนักยามอบหมาย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

คณะทำงานต่อรองราคายาเพื่อบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2553 - 2555

ประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้:

นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ที่ปรึกษา
ภญ.เนตรนภิส  สุชนวนิช
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ประธาน
ภญ.อรวรรณ  เกตุเจริญ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
รองประธาน
ภญ.ดร.ดวงทิพย์ หงส์สมุทร
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ผู้ทำงาน
ภก.วิพิน  กาญจนการุณ
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
ผู้ทำงาน
ภก.อำนวย พฤกษ์ภาคภูมิ
โรงพยาบาลสมุทรสาคร
ผู้ทำงาน
ภญ.ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง
สำนักบริหารการสาธารณสุข
ผู้ทำงาน
ภญ.อัญชลี  จิตรักนที
กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและเลขานุการ
ภญ.วรรณภา  สกุลพราหมณ์
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
ภญ.จิตรวี จิตรโชติ
กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ