ค้นหาข้อมูลยา

คณะทำงานกำกับดูแลการสั่งใช้ยาบัญชี จ(2) และยาในบัญชียาหลักแห่งชาติที่มีเงื่อนไขการสั่งใช้

คณะทำงานกำกับดูแลการสั่งใช้ยาบัญชี จ(2) พ.ศ. 2556 - 2558

ประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้:

ภญ.ผศ.สำลี  ใจดี
มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา
ที่ปรึกษา
พญ.วันดี  โภคะกุล ที่ปรึกษา
พันเอกหญิง พญ.สาวิตรี  เมาฬีกุลไพโรจน์
สำนักพัฒนาระบบตรวจสอบการรักษาพยาบาล
ประธาน
นพ.ณรงค์ฤทธิ์  มัศยาอานนท์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
รองประธาน
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้ทำงาน
ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม ผู้ทำงาน
พญ.กฤติยา  ศรีประเสริฐ
สำนักตรวจสอบชดเชย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ผู้ทำงาน
ผศ.นพ.สนั่น  วิสุทธิศักดิ์ชัย
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผู้ทำงาน
รศ.พญ.วัฒนา  สุขีไพศาลเจริญ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ทำงาน
พญ.ปานิตา  ปทีปวณิช
ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง
ผู้ทำงาน
ผศ.พญ.ภิญโญ  รัตนาอัมพวัลย์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผู้ทำงาน
ภญ.วนิดา  เดชาวาศน์
สภาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ผู้ทำงาน
ภญ.อรวรรณ  เกตุเจริญ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ผู้ทำงาน
ภญ.สมฤทัย  สุพรรณกูล
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ผู้ทำงานและเลขานุการ
ภญ.สิริรัตน์  ภูมิรัตนประพิณ
โรงพยาบาลชัยภูมิ
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
เภสัชกรที่สำนักยามอบหมาย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

คณะทำงานกำกับดูแลการสั่งใช้ยาบัญชี จ(2) และยาในบัญชียาหลักแห่งชาติที่มีเงื่อนไขการสั่งใช้ พ.ศ. 2553 - 2555

ประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้:

ผศ.สำลี  ใจดี
มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา
ที่ปรึกษา
ศ.พญ.สยมพร  ศิรินาวิน
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ปรึกษา
พญ.วันดี  โภคะกุล
กรมการแพทย์
ประธาน
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้ทำงาน
ผู้แทนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้ทำงาน
ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม ผู้ทำงาน
ศ.นพ.เกรียง  ตั้งสง่า
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทำงาน
พ.อ.หญิง พญ.สาวิตรี เมาฬีกุลไพโรจน์
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบตรวจสอบการให้บริการรักษาพยาบาล
ผู้ทำงาน
นพ.ชนินทร์ สิ่มวงศ์
คณะแพทยศาสตร์  ศิริราชพยาบาล
ผู้ทำงาน
รศ.นพ.สุธรรม ปิ่นเจริญ
เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
ผู้ทำงาน
นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์
คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผู้ทำงาน
ภญ.วนิดา เดชาวาศน์
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์
ผู้ทำงาน
ภญ.อรวรรณ เกตุเจริญ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ผู้ทำงาน
ภญ.วรสุดา  ยูงทอง
กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและเลขานุการ
ภญ.วรรณนิษา  เถียรทวี
กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
ภญ.สิริรัตน์  ภูมิรัตนประพิณ
โรงพยาบาลชัยภูมิ
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ