ค้นหาข้อมูลยา

คณะทำงานจัดทำปรัชญาการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ

คณะทำงานจัดทำปรัชญาการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2553 - 2555

ประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้:

ผศ.ภญ.สำลี  ใจดี
มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา
ที่ปรึกษา
ศ.นพ.วิทยา  ศรีดามา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประธาน
ผู้แทนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้ทำงาน
ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม ผู้ทำงาน
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้ทำงาน
พญ.วันดี  โภคะกุล
กรมการแพทย์
ผู้ทำงาน
ภญ.วรสุดา  ยูงทอง
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงาน
นพ.ยศ  ตีระวัฒนานนท์
โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
ผู้ทำงาน
ภญ.วรรณนิษา  เถียรทวี
กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและเลขานุการ
ภก.นิพัทธ์  สุขแสนสำราญ
กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
ภญ.จิตรวี  จิตรโชติ
กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ