ค้นหาข้อมูลยา

คณะทำงานประสานผลการพิจารณายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

คณะทำงานประสานผลการพิจารณายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2556 - 2558

ประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้:

ศ.นพ.วิษณุ  ธรรมลิขิตกุล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ที่ปรึกษา
ภญ.ผศ.สำลี  ใจดี
มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา
ที่ปรึกษา
รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ที่ปรึกษา
ศ.นพ.ประมวล  วีรุตมเสน ที่ปรึกษา
ผศ.นพ.พิสนธิ์  จงตระกูล
คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ปรึกษา
พญ.วันดี  โภคะกุล ประธาน
ศ.พิเศษ พญ.วิภาดา  เชาวกุล รองประธาน
ผู้แทนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้ทำงาน
ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม ผู้ทำงาน
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้ทำงาน
ผู้แทนโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ ผู้ทำงาน
ศ.พญ.บุญมี  สถาปัตยวงศ์
คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผู้ทำงาน
ศ.นพ.เกรียง  ตั้งสง่า
คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทำงาน
นพ.เกษม  ตันติผลาชีวะ ผู้ทำงาน
พันเอกหญิง พญ.สาวิตรี เมาฬีกุลไพโรจน์
สำนักพัฒนาระบบตรวจสอบการรักษาพยาบาล
ผู้ทำงาน
นพ.กิตติศักดิ์  กุลวิชิต
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทำงาน
นพ.ชนินทร์   ลิ่มวงศ์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผู้ทำงาน
ภญ.ยุพิน  ลาวัณย์ประเสริฐ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงาน
นางสาวรพีสุภา  หวังเจริญรุ่ง
สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
ผู้ทำงาน
ภญ.อรวรรณ  เกตุเจริญ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ผู้ทำงาน
ภญ.วิชชุนี  พิตรากุล
โรงพยาบาลสมุทรสาคร
ผู้ทำงาน
เภสัชกรที่สำนักยามอบหมาย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและเลขานุการ
เภสัชกรที่สำนักยามอบหมาย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
เภสัชกรที่สำนักยามอบหมาย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

 

คณะทำงานประสานผลการพิจารณายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2553 - 2555

ประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้:

นพ.ศิริวัฒน์  ทิพย์ธราดล ที่ปรึกษา
ผศ.ภญ.สำลี  ใจดี ประธาน
พญ.วันดี  โภคะกุล รองประธาน
ศ.พิเศษ พญ.วิภาดา  เชาวกุล รองประธาน
ผู้แทนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้ทำงาน
ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม ผู้ทำงาน
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้ทำงาน
ศ.นพ.ประมวล  วีรุตมเสน ผู้ทำงาน
ศ.นพ.เกรียง  ตั้งสง่า ผู้ทำงาน
ศ.พญ.บุญมี  สถาปัตยวงศ์ ผู้ทำงาน
รศ.นพ.กิตติ  ลิ่มอภิชาต ผู้ทำงาน
พ.อ.หญิง พญ.สาวิตรี เมาฬีกุลไพโรจน์
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบตรวจสอบการให้บริการรักษาพยาบาล
ผู้ทำงาน
รศ.นพ.สงวนศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ทำงาน
นพ.ชนินทร์   ลิ่มวงศ์
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ผู้ทำงาน
ภญ.อรวรรณ  เกตุเจริญ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ผู้ทำงาน
ภญ.ยุพิน  ลาวัณย์ประเสริฐ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงาน
ภญ.ศิรดา  มาผันต๊ะ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ทำงาน
ภญ.วิชชุนี  พิตรากุล
โรงพยาบาลสมุทรสาคร
ผู้ทำงาน

เภสัชกรที่ผู้อำนวยการสำนักยามอบหมาย
สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ผู้ทำงานและเลขานุการ

เภสัชกรที่ผู้อำนวยการสำนักยามอบหมาย
สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

เภสัชกรที่ผู้อำนวยการสำนักยามอบหมาย
สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ