ค้นหาข้อมูลยา

คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาบัญชีย่อยของสาขาจิตเวชศาสตร์

คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาบัญชีย่อยของสาขาจิตเวชศาสตร์ พ.ศ. 2553 - 2555

ประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้:

นายเกษม ตันติผลาชีวะ
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ประธาน
นายธีรวัฒน์ เหมะจุฑา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทำงาน
นายชาญวิทย์ เงินศรีตระกูล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ทำงาน
นายเธียรชัย งามทิพย์วัฒนา
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ผู้ทำงาน
นายวสพัฒน์ ถิ่นพังงา
โรงพยาบาลหาดใหญ่
ผู้ทำงาน
นางสาววรสุดา ยูงทอง ผู้ทำงานและเลขานุการ