ค้นหาข้อมูลยา

คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อสรรหาคณะทำงาน ภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ

คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อสรรหาคณะทำงาน ภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2553 - 2555

ประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้:

ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ประธาน
นางสาวสำลี ใจดี
มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา
ผู้ทำงาน
นายประมวล วีรุตมเสน ผู้ทำงาน
นางวันดี โภคะกุล ผู้ทำงาน
นายเกรียง ตั่งสง่า ผู้ทำงาน
นายวิทยา ศรีดามา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทำงาน
นายเกษม ตันติผลาชีวะ
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ผู้ทำงาน
นางสาววรสุดา ยูงทอง
กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและเลขานุการ
นางสาววรรณนิษา เถียรทวี
กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ