ค้นหาข้อมูลยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 นั้น
บัดนี้ ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ทั้งนี้ ได้แนบสรุปรายการยาที่มีการปรับปรุงจากประกาศคณะกรรมการฯ ลงวันที่ 25 เมษายน 2560

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา
สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา