ค้นหาข้อมูลยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นั้น
บัดนี้ ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เล่ม 134 ตอนพิเศษ 157 ง ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา